Realitní makléř pro Olomoucký kraj

PRODEJ – zahrada u lesa 1889 m2 Bělkovice – Lašťany, 10 km od Olomouce

 • Úvod
 • Nabídka
 • PRODEJ – zahrada u lesa 1889 m2 Bělkovice – Lašťany, 10 km od Olomouce
19. 5. 2023

Prodej pozemku v přírodě a přitom kousek od města Olomouce.

Hledáte kousek přírody, kde byste byli opravdu na samotě a obklopeni zelení a lesem? Že takové místo snad už ani neexistuje?

Omyl!!!

A dokonce je pouhých 10 km od města Olomouc.

7
8
9
10
11
12
DJI 0971
DJI 0978
DJI 0955
DJI 0953 Edit
DJI 0950 Edit
DJI 0972
DJI 0969
DJI 0975

Tohle kouzelné místo se nachází severně od obce Bělkovice Lašťany a je přímo pod lesem. K zahradě Vás dovede polní cesta, takže přístupnost je bezproblémový.

Zahrada má krásných 1 889 m2 a její tvar je obdélník o rozměrech cca 76 x 25 m.

Na zahradě jsou vysazeny ovocné stromy (jabloně, třešně, hrušně každá po 4 ks).

DSC07041
DSC07032
DSC07030
DSC07048
DSC07044
DSC07034
DSC07033
DSC07038

Přes zahradu vede elektrické vedení.

Územní plán obce Bělkovice Lašťany:

Plocha smíšené nezastavěného území

NSpzo

UP Mapa
UP Legenda
NS Definice
NS Definice 1
NS Definice 2
NS Definice 3

NS

Přípustné využití:

 • Pozemky zemědělského půdního fondu (trvalé travní porosty, travnaté sady) sloužící pro posílení ekologické stability krajiny a zvýšení retenčních schopností území
 • Lesní pozemky stávající a zalesnění pozemku či skupiny pozemků tvořících souvislý celek o výměře do 0,2 ha
 • Porosty dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ZPF a ostatních ploch, pro ekologickou stabilizaci zemědělské krajiny: plošné porosty o výměře do 0,2 ha, meze, rozptýlené, liniové, břehové porosty
 • Drobné vodní toky, vodní plochy o výměře do 0,2 ha
 • Pozemkové úpravy
 • Protierozní a protipovodňová opatření, revitalizace toků, opatření pro zvýšení retenčních schopností území a udržení vody v krajině
 • Účelové a nemotoristické komunikace
 • Drobná architektura
 • Pozemky ÚSES včetně interakčních prvků

Využití podmíněně přípustné

 • Stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, s omezením v plochách označených indexem p, v
 • Pozemky silnic a místních komunikací, pokud šířkovou či směrovou úpravu či korekci trasy stávající či navržené v souladu s koncepcí ÚP, včetně tělesa komunikace, není možno umístit jen do vymezené plochy dopravní infrastruktury DS či veřejného prostranství PV.
 • Stavby včelínů, bez pobytových místností, mimo plochy NS se zastoupením indexu funkce v, r a pozemky ÚSES
 • Přípustné, pokud nenaruší ochranu hodnot krajiny zejména na území KKO9 svahy Nízkého Jeseníku, prostupnost a migrační prostupnost krajiny

–  Nezbytná oplocení jednotlivých staveb a zařízení přípustných a podmíněně přípustných

– Pastevní ohrazení jen mimo překryvné plochy PRO v nivě Trusovického potoka

p-přírodní

Využití přípustné

 • Pozemky ÚSES – biokoridory, interakční prvky

Využití podmíněně přípustné

 • Podmíněně přípustné jen pokud nepovede ke snížení diverzity plochy a narušení harmonického měřítka krajiny:

– Pozemky zemědělského půdního fondu využívané pro pěstování plodin a pastvu hospodářských zvířat jen v uspořádání, které nenaruší zájmy ochrany přírody a krajiny, protierozní a protipovodňové ochrany

-Založení porostů dřevin pro ekologickou stabilizaci zemědělské krajiny nebo zalesnění na pozemku či skupině pozemků tvořících souvislý celek o výměře větší než 0,2 ha a menší než 2 ha, pokud nepovede k narušení dalších hodnot krajiny včetně významných výhledů a průhledů, zejména na území KKO9 svahy Nízkého Jeseníku, prostupnost a migrační prostupnost krajiny

– Stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury: v plochách ÚSES jen liniové stavby s dotčením ÚSES v co nejkratším úseku, pokud není možné vedení v trase mimo ÚSES

z – zemědělské

Využití přípustné

 • Pozemky zemědělského půdního fondu využívané pro pěstování plodin a pastvu hospodářských zvířat
 • Maloplošné zemědělské pozemky využívané jako soukromá zeleň včetně výsadby užitkových a okrasných dřevin (zahrady, sady), záhumenky či výběhy zvířat

Využití podmíněně přípustné

 • Stavby studní související s využitím staveb pro zemědělství, zahrad a sadů a výběhů zvířat po hydrogeologickém posouzení – vyloučení negativních vlivů na vodní režim v území
 • Stavby, zařízení a jiná opatření přípustné jen mimo plochy dále specifikované indexem, který jejich přípustnost vylučuje nebo podmíněně přípustné dle podmínek příslušného indexu funkce

–  stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury i neveřejné související s využíváním předmětné plochy

– výjimečně v odůvodněných případech nezbytné ochrany pozemků ohrazení zahrad, sadů či výběhů zvířat formou oplocení pro zemědělské a lesnické účely, bez podezdívky, dle odst. I/B.3.1.3.2.

o – ochranná a protierozní

Využití přípustné

 • Stavby a opatření pro protierozní ochranu

Využití podmíněně přípustné

 • Stavby, zařízení a způsoby využití území podmíněně přípustné jen v uspořádání, které nezhorší erozní náchylnost plochy:

–  Pozemky zemědělského půdního fondu využívané pro pastvu hospodářských zvířat a pro pěstování plodin

–  Velkoplošné zemědělské pozemky jen se zajištěním protierozních opatření

–  Maloplošné zemědělské pozemky využívané jako soukromá zeleň včetně výsadby užitkových a okrasných dřevin (zahrady, sady), záhumenky či výběhy zvířat

–  Suché nádrže – poldry

–  Jednotlivé jednoduché stavby pro zemědělství, pastevní přístřešky, stavby pro sezónní ustájení, do 300 m2 zastavěné plochy, včetně související dopravní a technické infrastruktury

–  Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury i neveřejné související s využíváním předmětné plochy

MAPA UMÍSTĚNÍ ZAHRADY

obec Bělkovice Lašťany

49.6825000N, 17.3203633E

CENA

(661,- Kč/m2)

1.250.000,- Kč

Hledáte něco trochu jiného?

Podívejte se na moji aktuální nabídku.

A nebo přímo na stránkách Ostrovrealit

Ing. Lenka Mazáčová

Napiště mi

  Více o mně

  © lenkamazacova.cz 2021 | admin