Realitní makléř pro Olomoucký kraj

33 POJMŮ Z REALITNÍHO SVĚTA, KTERÉ BY JSTE MĚLI ZNÁT

  • Úvod
  • Blog
  • 33 POJMŮ Z REALITNÍHO SVĚTA, KTERÉ BY JSTE MĚLI ZNÁT
20. 10. 2021

Prodáváte si nemovitost sami? A rozumíte pojmům z realitního světa?

Občas se můžete při prodeji Vaši nemovitosti setkat se slovy, kterým úplně nerozumíte, nebo si nejste jisti přesným významem toho daného slova. A pak může dojít k nedorozumění. A to při obchodu za x miliónu opravdu nikdo nechce, že?

1) ANUITA

Anuita je stálá splátka úvěru – nejčastěji měsíční – která v sobě zahrnuje jak splátku jistiny, tak úroků. U spotřebitelských úvěrů jsou anuitní splátky stejné po celou dobu trvání úvěru, u hypoték je anuita smluvně určena po dobu fixace úrokové sazby.

2) AUKCE NEMOVITOSTI

Aukce nemovitostí je způsob prodeje nemovitostí, kdy je nemovitost prodána kupujícímu, který nabídne nejlepší podmínky prodávajícímu. Nejlepšími podmínky mohou být cena, ale např. i platební podmínky a další.

Typy realitních aukcí:

                Aukce s tajnou nabídkou ceny (tzv. obálková metoda)

                Aukce s rostoucí cenou (tzv. aukce s přihazováním)

                Aukce s klesající cenou (tzv. holandská či reverzní aukce)

3) BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA  (BPEJ)

Jedná se o pětimístný číselný kód, vyjadřující hlavní půdní a klimatické podmínky, na jehož základě jsou oceňovány zemědělské pozemky. Půdní a klimatické podmínky mají důležitý vliv na ekonomické hodnocení zemědělské půdy. Takže vlastně označuje „kvalitu“ půdy a tím určuje prodejní cenu půdy.

4) DRUŽSTEVNÍ VLASTNICTVÍ

Váže se zpravidla k vlastnictví družstevního bytu, přesněji k vlastnictví podílu na bytovém družstvu. Družstevní podíl je, z pohledu práva, nehmotná movitá věc, a jelikož se převádí „pouze“ družstevní podíl a ne vlastnické právo, nefiguruje v procesu katastr nemovitostí. Na převod se proto nevztahuje ani daň z nabytí nemovitosti. Převod „družstevního bytu“ do osobního vlastnictví je možný pouze tehdy, pokud je tato možnost obsažena ve stanovách bytového družstva nebo v rozhodnutí členské schůze. Chtěli by jste koupit družstevní byt? Přečtete si můj článek o výhodách a nevýhodách vlastnictví družstevního podílu.

5)ČÍSLO EVIDNEČNÍ, ORIENTAČNÍ, PARCELNÍ, POPISNÉ

Evidenční – Evidenčním číslem se označují budovy, kterým nebylo přiděleno číslo popisné. Jedná se především o budovy a objekty, které jsou určeny pro občasné bydlení, např. rekreační stavby.

Orientační – Slouží zejména k navigaci a v adrese se od čísla popisného se odděluje lomítkem.

Parcelní – Parcelní číslo se uděluje parcelám, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí a slouží k nepřímé identifikaci v rámci katastrálního území.

Popisné – Uděluje se každé samostatné budově, jedná-li se o stavbu trvalého charakteru.

6) DEPOZITUM

Jedná se zpravidla o uložený finanční obnos na depozitní účet u odborné úschovy (advokát, notář, apod.)

7) DOBA SPLATNOSTI

Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

8) DRAŽBA

Prodej, který je veřejný a přístupný pro větší počet lidí. Předmět prodeje náleží tomu kupujícímu, který nabídne nejvyšší nabídku, a to udělením příklepu. Zároveň se musí kupující zavázat, že budou splněny veškeré podmínky, které jsou pro tento typ prodeje stanovené.

Typy dražeb:

Dobrovolná

      Nedobrovolná

9) DRAŽEBNÍ JISTOTA

Jedná se o peněžitý prostředek nebo bankovní záruku, kterou je účastník dražby povinen složit. Výši a termín, do kdy musí být dražební jistota složena určí vyhláška o dražbě. V případě, že účastník dražby nevydraží předmět dražby, je mu dražební jistota bezodkladně vrácena.

10) EXKLUZIVNÍ (VÝHRADNÍ) PRODEJ

Forma zastupování majitele při prodeji nemovitosti, kdy má prodej na starost pouze 1 zprostředkovatel (realitní makléř)

11) FOND OPRAV

Do fondu oprav každý měsíc přispívají vlastníci bytových jednotek. Výše příspěvku je určena podle podílu vlastníka na společných prostorách, který je uveden v prohlášení vlastníka a výpisu listu vlastnictví. Prostředky z fondu oprav jsou určeny k údržbě a opravám společných částí domu. Nehradí se z něj ostatní poplatky (daň z nemovitosti, pojištění budov,…).

12) GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrický plán (GP) je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností.

13) HOMESTAGING

Home staging [čti houm stejdžing] je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Zahrnuje v sobě zjednodušeně prvky úklidu, rekonstrukcí a práce s designem interiéru.

14) JISTINA

Jistina je základ půjčky od banky, ve kterém nejsou zahrnuty poplatky ani úroky. Je to tedy částka, které si od banky půjčíte, splácíte ji, a navíc k ní splácíte úrok a případně další poplatky. Část jistiny, kterou zaplatíte, se nazývá úmor.

15) JISTOTA

Jistota, označuje se také jako kauce, je dočasná platba nájemce zajišťující nároky pronajímatele vůči nájemci – pronajímatel ji může použít na uhrazení dlužného nájemného, způsobených škod na předmětu nájmu (bytu) a jiných pohledávek vůči nájemci.

Po skončení nájmu má nájemce nárok na vrácení složené kauce včetně úroků snížené o případné dluhy vůči pronajímateli.

16) KATASTR NEMOVITOSTI

Představuje evidenci až na některé výjimky všech nemovitých věcí (pozemků, domů) na území České republiky. Tato evidence zahrnuje kromě označení nemovitých věcí také jejich kategorizaci, jejich geometrické a polohové určení. Dalším podstatným prvkem katastru nemovitostí je zápis práv ke zde zapsaným nemovitostem, a to zejména komu náleží vlastnické právo k nemovité věci, zda na ní např. vázne zástavní právo nebo věcné břemeno. Je veden Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, který stojí nad katastrálními úřady. Zde je odkaz na katastrální úřad Olomouckého kraje.

17) KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva je dokument, na základě kterého dochází k převodu vlastnického práva mezi prodávajícím a kupujícím za dohodnutou kupní cenu. 

18) LIST VLASTNICTVÍ

Jedná se o veřejnou listinu, vydávanou katastrálním úřadem. Listem vlastnictví se osvědčuje vlastnictví k nemovitosti. V této listině jsou uvedeny veškeré údaje, které jsou také zapsány v katastru nemovitostí.

19) NÁVRH NA VKLAD

Návrh na vklad je zkráceně návrh na zahájení řízení o povolení zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jedná se o úkon, kterým se provádí změna na listu vlastnictví. Může jít například o převod, koupi, prodej nebo o darování nemovitosti.

20) NEMOVITOST

Jedná se o pozemek nebo stavbu spojená se zemí pevným základem (dům, bytový dům, zahrada, nebytové prostory apod.). Samostatnou nemovitostí může být i podzemní stavba (sklep).

21) PARCELA POZEMKOVÁ

Pozemek, který není stavební parcelou (zákon 344/1992 Sb.). zahrnuje všechny ostatní druhy pozemků (vyjma pozemků, které jsou druhové evidovány jako zastavěná plocha a nádvoří), tedy zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní plochy.

22) PARCELA STAVEBNÍ

Pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří (zákon 344/1992 Sb.)2

23) PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (“energetický štítek”) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti.

24) PLOMBA

Poukazuje na probíhající změny v katastru nemovitostí, které se týkají právních vztahů v něm zaevidovaných. Je vyznačena nejpozději následující pracovní den poté, kdy je katastrálnímu úřadu doručena listina, na jejímž základě má být do katastru nemovitostí proveden zápis. Značí se písmenem „P“ uvedeným ve výpisu z katastru nemovitostí před označením nemovitosti nebo jednotky, jichž se probíhající změny právních vztahů týkají. Pokud je v listu vlastnictví uvedena plomba „P“, pak to znamená, že s nemovitostí nebo informací něco děje. Může se jednat například o změnu práva k nemovitosti.

25) PODÍLOVÉ VLASTNICTVÍ

Podílové spoluvlastnictví znamená, že určitou věc vlastní více osob, a každá z nich k ní má určitý podíl.

26) REZERVAČNÍ SMLOUVA

Rezervační smlouva na nemovitost je nástroj, který chrání všechny zúčastněné strany. Stanovuje poplatek, který vážný zájemce uhradí výměnou za to, že vlastník a realitní kancelář nebudou danou nemovitost po určenou dobu nabízet jiným zájemcům.

27) SKRYTÉ VADY

Skrytá vada je taková vada nemovitosti, která existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím, ale vyšla najevo dodatečně, tedy nebyla při koupi zřejmá a projevila se teprve později při užívání nemovitosti.  Prodávající odpovídá za tyto skryté vady po dobu 5 let od prodeje nemovitosti.

28) SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)

Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, jejímiž členy jsou vlastníci jednotek v daném domě a účelem jeho existence je společná správa domu a pozemku.

29) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

Jedná se o společně nabytý majetek za trvání manželství. Vlastnictví je děleno rovným dílem. Výjimkou je majetek získaný dědictvím, darem, restitucí nebo lze smluvně upravit právo k majetku nabyté za trvání manželství a tento získaný majetek náleží pouze jednomu z manželů.

30) ÚSCHOVA PENĚZ

Jeden z nejdůležitějších faktorů při prodeji; většinou je nutné, aby peníze po určitou dobu někde “ležely” (než dojde ke splnění podmínek smlouvy apod.), je vhodné pro tyto účely využít advokáta, notáře či banku.

31) ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS

Všechny smlouvy, které jdou na katastr nemovitostí, musí mít úředně ověřené podpisy účastníků; podpis lze ověřit na větších poštách, městských úřadech, u advokáta i notáře.

32) VĚCNÉ BŘEMENO   

Věcné břemeno omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Z věcného břemena tedy plyne oprávnění užívat cizí věc.

33) ZÁSTAVNÍ PRÁVO

Zástavní právo patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši pro případ, že nebude dlužníkem včas a řádně splněn. Předmětem zástavněprávního vztahu je zástava, která může být v případě nesplnění pohledávky zpeněžena a výtěžek získá věřite.

 

Přečtěte si článek, který Vám pomůže s výběrem nemovitosti: 6 NEJVĚTŠÍCH CHYB PŘI PRODEJI NEMOVITOSTI

Moje další články najdete na mé, blogu.

Nebo můžete mrknout co aktuálně nabízím za nemovitosti.

A zde, co nabízí mí kolegové z Ostrovrealit

 

Ing. Lenka Mazáčová

Napiště mi

    Více o mně

    © lenkamazacova.cz 2021 | admin